Front demokratske borbe

Cilj Fronta demokratske borbe je izgradnja demokratskog potencijala u sopstvenim redovima, širenje ideje o neposrednoj vlasti u službi građana, kao i formiranje zajedničke liste na slobodnim izborima.

Borba za opšte dobro svih građana Srbije

Snaga koja bi trebalo da iznese bojkot i čitav proces borbe za demokratske izbore, nakon kojih bi se uspostavile slobodne demokratske institucije, mora biti dovoljno široka da obuhvati sve političke partije, pokrete, saveze, udruženja građana, inicijative, nevladine organizacije, formalne i neformalne grupe i sve zainteresovane pojedince.

Ta snaga je više od organizacije, prevazilazi okvire pokreta i slobodna je da se širi i otvorena da prima nove članove. Ono što je prožima zajedništvom jeste ideja borbe: opšte dobro svih građana Srbije, međusobno uvažavanje, neisključivanje i način delovanja.  Borba za bolju Srbiju na demokratski način. Metod po prirodi nenasilan, po obliku delovanja raznovrstan (razgovori, okupljanja, šetnje, protesti, druženja, pomoć, konferencije, radionice, škole…). Organizovanje neformalno, kako bi se objedinile raznorodne organizacije i pojedinci. Način organizovanja, ponašanja i rada mora biti u skladu sa Ustavom i zakonima republike Srbije. Koristeći navedene zajedničke imenitelje kao forma se uspostavlja Front demokratske borbe (FDB).

Struktura FDB

Ceneći dosadašnji rad političkih stranaka, pokreta i inicijativa u vanredno teškim uslovima, uz stalne napade vlasti koje su zloupotrebile sve državne institucije, FDB bi nastavio i nadogradio dosadašnje rezultate. Povezivanje svih zainteresovanih subjekata da se uključe i povedu svoju borbu na različitim lokacijama, mogućnost korišćenja zajedničkih resursa i solidarnosti čini potrebu da se ovakva snaga održi do ispunjenja konačnog cilja. Front demokratske borbe mora imati telo koje povezuje sve snage na jednom mestu, omogućava razmenu mišljenja, iznošenje ideja i nadograđivanje istih u prisustvu većeg broja ljudi. Vrhovno telo je Skupština Fronta demokratske borbe. Ona bi se sastajala povremeno. Postojale bi redovne sednice (svaka 3 meseca), kao i vanredne u slučaju iznenadnih okolnosti. Nezavisno telo od Skupštine FDB je Senat i ima etičku ulogu. Pomaže u radu čitavog Fronta kao telo od ugleda (članovi nespornog autoriteta i biografije). Članove Senata bira Skupština među osobama od ugleda i dokazanim borcima za demokratiju. Skupština će pravilnikom o Senatu definisati kvalifikovanu većinu za izbor članova.

Operativne forme FDB su Konstitucije, One se formiraju po osnovu najvažnijih oblasti u društvu, za koje treba da daju konkretne predloge i okvire, nalik budućim zakonskim rešenjima. Predlozi Konstitucija se donose uz konsultacije, javne rasprave i debate, kako priliči jednom demokratskom društvu. Uloga im je da prate oblasti za koje su nadležne i da artikulišu potrebe za njihovim uređenjem. Mogu formirati i svoje komisije kao radna tela. Konstitucije bi se sastajale po potrebi, a najmanje jednom mesečno na neposrednim ili online sednicama. Bile bi podeljene u 10 celina:

 • Privreda i uslovi rada
 • Nauka, obrazovanje i položaj mladih
 • Socijalna politika, porodica i prava dece
 • Ekonomija i prirodni resursi
 • Urbanizam, saobraćaj i građevinarstvo
 • Odbrana i bezbednost
 • Poljoprivreda, vodoprivreda i životna sredina
 • Pravda i položaj građana
 • Dijaspora, pravo manjina i položaj migranata
 • Kultura informisanje i obrazovanje odraslih

Tehnička tela bi u strukturi FDB pomagala funkcionisanju Konstitucija i Skupštine FDB. Bavila bi se finansijama, pravno-administrativnim poslovima, kordinacijom sa jedinicama FDB u lokalnim sredinama; Pomaganjem projekata (tehnički, savetodavno i finansijski) koji bi se realizovali pod okriljem FDB. Izdavala bi glasnik FDB u elektronskom ili štampanom obliku.

Skupština Fronta demokratske borbe

Skupština FDB bila bi sastavljena najpre od 200 izabranih predstavnika i imala bi mogućnost da nakon određenog perioda od  3 – 6 meseci izvrši kooptiranje novih 25 skupštinara, a da nakon drugog perioda 8 – 12 meseci kooptira još 25 članova po reciprocitetu. Način kooptiranja skupština bi definisala pravilnikom. Mandat Skupštine trajao bi najviše 18 meseci, kada bi se birao novi saziv, ili do raspisivanja slobodnih izbora, kada bi se birao novi saziv. Sastav skupštine bio bi delimično delegatski – 45 %, dok ostalih 55 % biraju građani, svi oni koji sebe smatraju aktivnim ili pasivnim posmatračem sa dobrim namerama po društvo i državu Srbiju. Političke partije koje bojkotuju predstojeće izbore na svim nivoima delegirale bi 90 predstavnika. Oni bi bili stalni i mogli bi biti opozvani, i zamenjeni samo uz prethodnu saglasnost Senata. Građani bi imali 110 mesta, od tog dela studenti bi birali 20 delegata, a svi građani ostalih 90 kandidata, vodeći računa da mladi (do 28 godina) imaju minimum 10 % zastupljenosti na toj listi (81 9). Kandidati mogu biti svi građani koji nisu prepoznati kao političari, ali i članovi stranke bez funkcije koja prevazilazi lokalne opštinske odbore. Svi kandidati su u obavezi da prikupe 200 potpisa podrške. Sve kandidature mora da odobri jedna radna Etička komisija od 7 članova, koju bi činili neosporni autoriteti akademske zajednice. Zbog bojazni od eventualnih sabotaža sa kandidatima bliskim vlasti, nedemokratski nastrojenim i sl. Komisiju bi izabrao inicijativni odbor FDB uključujući i predstavnike političkih stranaka. Pomoć u radu komisiji bi vršila tehnička služba koja će pregledati kandidature, prigovore i moguće pritužbe građana. Potrebno je dati mogućnost svakome da se kandiduje i obezbediti minimum medijskog prostora kroz društvene mreže i saradnjom sa nezavisnim štampanim medijima. Pokušati saradnju sa manjim televizijskim stanicama, produkcijama i youtube-kanalima. Svi kandidati moraju biti ravnomerno zastupljeni.

Neposredno glasanje da se obavi u subotu 25. aprila uz pomoć aktivista ranijeg protesta #1od5miliona, stranaka u bojkotu, građanskih inicijativa i pojedinaca koji će se uključiti. Omogućiti glasanje putem pisma za one koji će putovati ili su odsutni. Svaki glasač ima pravo da zaokruži 81 + 9 imena. Dati mogućnost studentima uz definisan kriterijum, kao nekada na izborima za Studentski parlament, da sami izaberu svoje predstavnike, u ukupnom broju 20 sa kvotama: Beograd 8, Novi Sad 5, Niš 4, Kragujevac 3 delegata. Organizovati online glasanje 26. aprila uz registraciju podataka na sajtu FDB-a koji je kriptovan sa zaštitom podataka o ličnostima. Ova mogućnost je za građane koji su udaljeni od biračkih mesta ili one koji ne žive u Srbiji, kao i one koji žele promene ali su ucenjeni ili imaju druge razloge.

Front demokratske borbe je otvoren, on poziva ljude koji su na drugoj strani ucenjeni, prevereni obećanjima, zavedeni praznim pričama, da pređu na stranu pravde. Zato cela ova borba mora biti pravedna i da ne postoje pobednici i poraženi. Metod je po prirodi nenasilan i u njemu mogu učestvovati svi građani bez obzira na pol, starost, zdravlje i fizičke sposobnosti.

Praznik demokratije

Bojkot izbora, onakvih kakve organizuje režim, sredstvo je borbe. Biranje predstavnika za Skupštinu FDB je način mobilizacije i pokazna vežba iz demokratije; Prilika da građani uvide njenu moć učestvujući u svojevrsnom prazniku demokratije. Pozvati inostrana novinska dopisništva da prate izbore koje će nadgledati ODIHR. Dan 25. april treba proglasiti Praznikom demokratije.

Takva skupština će dobiti legitimitet da raspravlja o važnim pitanjima za budućnost svih građana i izgradnju atmosfere budućeg demokratskog saziva Skupštine Srbije. Kroz ovaj proces će se formirati i obrazac za izbor kandidata za slobodne izbore koji će nastupiti. Skupština FDB-a mora preispitati da li su izbori koje je organizovala vlast bili u skladu sa demokratskom procedurom? Ukoliko to nisu, da donese Deklaraciju koja će proglasiti sve odluke vlasti proistekle na tekovinama nedemokratskih izbora nelegitimnim. To se posebno odnosi na sve međudržavne i međunarodne sporazume uključujući i eventualno rešavanje statusa Kosova i Metohije. Upućivanje upozoravajuće note stranim diplomatama da svaki sporazum predstavlja nedemokratski čin i nameru prevare. Preispitati držanje i ponašanje karijernih diplomata, od posredovanja  u dijalogu, do održavanja izbora, kao interesnih struktura EU administracije u vezi sa pitanjima demokratije, ljudskih prava i slobodnih izbora u Srbiji.

Bojkot izbora je sredstvo borbe. Biranje predstavnika za Skupštinu FDB je način mobilizacije i pokazna vežba iz demokratije, da građani vide kako izgleda praznik demokratije

Posebna rezolucija da sadrži poruke o položaju građana koji su žrtve političkih progona od strane vlasti. Poslovne banke i drugi poverioci moraju biti upozoreni da je neka osoba žrtva političke torture i da ukoliko je ostao bez posla, razboleo se i sl. nad njim ne sme da se vrši postupak prinudnog izvršenja. U suprotnom poverilac će se smatrati odgovornim. Doneti zaključak o zloupotrebi radnog prava, za poslodavce koji ne uplaćuju doprinose radnicima, bilo da su zaposleni na duže ili povremeno rade za nadnicu. Isti će biti evidentiran i nakon uspostave demokratske vlasti procesuiran po zakonu, a imovina konfiskovana do namirenja dugovanja radnicima, pre svega zarada i doprinosa. U toku postupka kandidovanja, biće mnogo dobrih predloga kojima će se kasnije baviti Skupština FDB-a i Konstitucije.

Skupština nakon konstituisanja može odrediti predstavnike za pregovore sa međunarodnom zajednicom oko posredovanja u razgovorima sa vlastima Srbije za normalizaciju stanja u društvu i sprovođenje prelaznog perioda do organizacije slobodnih izbora. Cilj FDB-a je izgradnja demokratskog potencijala u svojim redovima, širenje ideje o neposrednoj vlasti u službi građana, kao i formiranje zajedničke liste na slobodnim izborima. Nakon 15 – 18 meseci, demokratska vlada će raspisati slobodne izbore na svim nivoima gde će se stranke kandidovati u kolonama po svojim programima, kao i udruženja građana.

Ukoliko vlast ne pokaže volju za demokratskim promenama i uspostavljanju uslova za slobodne izbore, koristiti sve demokratske metode građanske opstrukcije, gde rezultati neće pogoditi najugroženije i najostljivije kategorije stanovništva. To može biti bojkot proizvoda, usluga i događaja. Takođe može biti masovno korišćenje određenog prava, ali da ne poremeti međuljudske odnose i solidarnost u društvu.

Uspostavljanje aktivnog odnosa sa dijasporom, posebno sa onima koji su zainteresovani da se vrate i da žive u demokratskoj, uređenoj državi pravde, gde se poštuju zakoni što je preduslov za svaki prosperitet. Radno iskustvo i demokratski standardi društva je nešto što može da se dobije sa povratnicima, kao i veliki potencijal glasova za demokratiju (uspostavu i odbranu).

Odnos prema biračima Srpske napredne stranke mora biti demokratski, kulturan uz dijalog sa uvažavanjem i priznavanjem prava na razliku u mišljenju. Bez obzira na prirodu i poreklo ubeđenja i argumenata sagovornika, ne postoji opravdanost za vređanje i omalovažavanje. Izuzev malog procenta privilegovanih, većinom su to ljudi koji nekakvu sitnu privilegiju  plaćaju visokom cenom neslobode ili su obmanuti raznim obećanjima. Pronaći model kako ih osloboditi od te vrste investiture, kako bi borba bila i njihova pobeda, i kako bi se sadašnja agonija u kojoj se Srbija nalazi što pre završila. Rezultat borbe mora biti da svi pobeđuju, a da će oni na vlasti, kao i povezana lica odgovarati za učinjeno prema državi, građanima i političkim saborcima.

Skupština FDB-a trebalo bi da raspravlja o donošenju okvira zakona o borbi protiv siromaštva, uvođenju osnovne zdravstvene zaštite za sve građane, finansiranju iz budžeta, okviru minimalne cene rada. Usvojiti Deklaraciju o pravima građana Srbije na izgradnju vlastite sreće. Deklaracija mora isticati da svaki zakon koji se donosi mora biti protiv nasilja, ksenofobije, rasne i svake druge diskriminacije. Deklaracijom urediti da niko ne sme građane smatrati krivim za zablude političara. Građani Srbije su vredni ljudi i samo su neuspešni u pogrešnom sistemu.

3 Comments

 1. Одличан пројекат. Ово је пут којим треба ићи. Потребно је, што пре, изаћи са конкретним променама након слободнх и демократских избора, који ће јасно показати да ће се моћи уштедети милијарде евра на годишњем нивоу, а има их.

  Liked by 1 person

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s